pozvánka na Řádnou valnou hromadu

 

Představenstvo společnosti Agro Odersko, a.s., se sídlem Odry, tř. Osvobození 25, PSČ 742 35, IČO: 25366726, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka B 1582 („Společnost“)

 

tímto svolává řádnou valnou hromadu Společnosti, která se bude konat dne 27. 5. 2020 od 11.00 hod., na adrese: Skřivánčí 991/21, Odry v přízemí v zasedací místnosti („Valná hromada“).

___________________________________________________________________________

Pořad jednání Valné hromady

 

1.                Zahájení Valné hromady a volba orgánů Valné hromady;

2.                Rozhodnutí o volbě členů představenstva

3.                Rozhodnutí o volbě členů dozorčí rady

4.                Zpráva představenstva o činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2019 a roční účetní závěrce za rok 2019 s návrhem  na rozdělení zisku a zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami;

5.                Zpráva dozorčí rady k roční účetní závěrce za rok 2019 a zpráva o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2019;

6.                Schválení účetní závěrky za rok 2019 a rozdělení zisku za rok 2019;

7.                Určení auditora pro rok 2020;

8.                Závěr valné hromady.

 

Návrh usnesení, případně vyjádření představenstva a odůvodnění k jednotlivým bodům programu Valné hromady v souladu s § 407 z. č. 90/2012, o obchodních korporacích:

 

1.      Valná hromada volí předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a sčitatele.

Odůvodnění: Obsazení orgánů valné hromady Společnosti vychází z požadavků zákona a stanov Společnosti a navazuje na dosavadní praxi Společnosti.

  

2.      Valná hromada volí členy představenstva na další funkční období

Odůvodnění: Vzhledem k blížícímu se konci funkčního období členů představenstva volí valná hromada členy představenstva na další funkční období a to ve stejném složení jako v přechozím funkčním období

 

3.      Valná hromada volí členy dozorčí rady na další funkční období

Odůvodnění: Vzhledem k blížícímu se konci funkčního období členů dozorčí rady volí valná hromada členy dozorčí rady na další funkční období a to ve stejném složení jako v přechozím funkčním období

 

4.      Bude projednána zpráva představenstva o činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2019 a roční účetní závěrka za rok 2019 s návrhem  na rozdělení zisku a zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami.

Odůvodnění: Společnost plní svou zákonnou povinnost.

 

5.      Bude projednána zpráva dozorčí rady k roční účetní závěrce za rok 2019 a zpráva o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2019.

Odůvodnění: Společnost plní svou zákonnou povinnost.

 

6.      Návrh usnesení:  „Valná hromada schvaluje: - řádnou účetní závěrku za rok 2019,

- schvaluje rozdělení zisku za rok 2019 v celkové výši 5 564 tis. Kč a to tak, že zisk bude převeden na nerozdělený zisk minulých let.“

Odůvodnění: V souladu se zákonem o obchodních korporacích musí být účetní závěrka a návrh na rozdělení zisku schváleny valnou hromadou. Představenstvo navrhuje schválení účetní závěrky a rozdělení zisku za rok 2019 způsobem uvedeným v předmětném usnesení.

 

7.      Návrh usnesení: „Valná hromada určuje pro účetní období roku 2020 auditorskou společnost CMC Audit, s.r.o., Martinovská 3168/48, 723 00 Ostrava – Martinov, IČO: 25857932

Odůvodnění: Společnost má povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, a to v souladu se z. č. 93/2009 Sb., o auditorech.

 

8.      K tomuto bodu není přijímáno usnesení valné hromady.

 

UPOZORNĚNÍ PRO AKCIONÁŘE

 

Účast na valné hromadě

Registrace akcionářů bude probíhat v místě konání valné hromady v době od 10.30 hod. Přítomní akcionáři a jejich případní zmocněnci se zapisují do listiny přítomných. Akcionáři - fyzické osoby se při registraci prokazují platným úředním průkazem, jejich zástupci plnou mocí a platným úředním průkazem. Akcionáři - právnické osoby se při registraci prokazují výpisem z obchodního rejstříku a statutární orgán nebo oprávněný člen statutárního orgánu platným úředním průkazem, případně zplnomocnění zástupci plnou mocí s podpisem statutárního orgánu právnické osoby a platným úředním průkazem. Plná moc musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda je udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách v určitém období.

 

Práva akcionářů související s účastí na Valné hromadě a způsob jejich uplatnění

Na Valné hromadě mohou akcionáři vykonávat svá práva spojená s akciemi Společnosti, tj. zejména hlasovat, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti, které jsou předmětem jednání Valné hromady, a uplatňovat návrhy a protinávrhy, a to buď osobně, svým statutárním orgánem nebo prostřednictvím svých zmocněnců. Náklady spojené s účastí na Valné hromadě si hradí akcionáři sami.

 

Internetové stránky

Na internetových stránkách Společnosti na adrese www.agroodersko.cz  bude od 29. 4. 2020 řádně uveřejněna pozvánka.

 

Možnost nahlédnutí

Společnost umožní jednotlivým akcionářům ve svém sídle od 4. 5. 2020 v pracovních dnech od 8.00 hodin do 14.00 hodin zdarma nahlédnout na tyto dokumenty – zpráva představenstva o činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2019 a roční účetní závěrka za rok 2019 s návrhem na rozdělení zisku a zpráva představenstva o vztazích, zpráva dozorčí rady k roční účetní závěrce za rok 2019 zpráva o přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2019 a řádná účetní závěrka za rok 2019.

 

V Odrách dne 24.4.2020

___________________________ Ing. Čestmír Tomáš

předseda představenstva