pozvánka na Řádnou valnou hromadu

 

Představenstvo společnosti Agro Odersko, a.s., se sídlem Odry, Skřivánčí 991/21,

PSČ 742 35, IČO: 25366726, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka B 1582 („Společnost“)

 

tímto svolává řádnou valnou hromadu Společnosti, která se bude konat dne 30. 5. 2022 od 11.00 hod., na adrese: Skřivánčí 991/21, Odry v přízemí v zasedací místnosti („Valná hromada“).

___________________________________________________________________________

Pořad jednání Valné hromady

 

1.                   Zahájení Valné hromady a volba orgánů Valné hromady;

2.                   Zpráva představenstva o činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2021 a roční účetní závěrce za rok 2021 s návrhem  na rozdělení zisku

3.                   Zpráva dozorčí rady k roční účetní závěrce za rok 2021

4.                   Schválení účetní závěrky za rok 2021 a rozdělení zisku za rok 2021;

5.                   Určení auditora pro rok 2022;

6.                   Závěr valné hromady.

 

Návrh usnesení, případně vyjádření představenstva a odůvodnění k jednotlivým bodům programu Valné hromady v souladu s § 407 z. č. 90/2012, o obchodních korporacích:

 

1.       Valná hromada volí předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a sčitatele.

Odůvodnění: Obsazení orgánů valné hromady Společnosti vychází z požadavků zákona a stanov Společnosti a navazuje na dosavadní praxi Společnosti.

  

2.       Bude projednána zpráva představenstva o činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2021 a roční účetní závěrka za rok 2021 s návrhem  na rozdělení zisku.

 

3.       Bude projednána zpráva dozorčí rady k roční účetní závěrce za rok 2021.

Odůvodnění: Společnost plní svou zákonnou povinnost.

 

4.       Návrh usnesení:  „Valná hromada schvaluje: - řádnou účetní závěrku za rok 2021,

- schvaluje rozdělení zisku za rok 2021 v celkové výši 5210 tis. Kč a to tak, že zisk bude převeden na nerozdělený zisk minulých let.“

Odůvodnění: V souladu se zákonem o obchodních korporacích musí být účetní závěrka a návrh na rozdělení zisku schváleny valnou hromadou. Představenstvo navrhuje schválení účetní závěrky a rozdělení zisku za rok 2021 způsobem uvedeným v předmětném usnesení.

 

5.       Návrh usnesení: „Valná hromada určuje pro účetní období roku 2022 auditorskou společnost CMC Audit, s.r.o., Martinovská 3168/48, 723 00 Ostrava – Martinov, IČO: 25857932

Odůvodnění: Společnost má povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, a to v souladu se z. č. 93/2009 Sb., o auditorech.

 

6.       K tomuto bodu není přijímáno usnesení valné hromady.

 

 

UPOZORNĚNÍ PRO AKCIONÁŘE

 

Účast na valné hromadě

Registrace akcionářů bude probíhat v místě konání valné hromady v době od 10.30 hod. Přítomní akcionáři a jejich případní zmocněnci se zapisují do listiny přítomných. Akcionáři - fyzické osoby se při registraci prokazují platným úředním průkazem, jejich zástupci plnou mocí a platným úředním průkazem. Akcionáři - právnické osoby se při registraci prokazují výpisem z obchodního rejstříku a statutární orgán nebo oprávněný člen statutárního orgánu platným úředním průkazem, případně zplnomocnění zástupci plnou mocí s podpisem statutárního orgánu právnické osoby a platným úředním průkazem. Plná moc musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda je udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách v určitém období.

 

Práva akcionářů související s účastí na Valné hromadě a způsob jejich uplatnění

Na Valné hromadě mohou akcionáři vykonávat svá práva spojená s akciemi Společnosti, tj. zejména hlasovat, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti, které jsou předmětem jednání Valné hromady, a uplatňovat návrhy a protinávrhy, a to buď osobně, svým statutárním orgánem nebo prostřednictvím svých zmocněnců. Náklady spojené s účastí na Valné hromadě si hradí akcionáři sami.

 

Internetové stránky

Na internetových stránkách Společnosti na adrese www.agroodersko.cz  bude od 29. 4. 2022 řádně uveřejněna pozvánka.

 

Možnost nahlédnutí

Společnost umožní jednotlivým akcionářům ve svém sídle od 2. 5. 2022 v pracovních dnech od 8.00 hodin do 14.00 hodin zdarma nahlédnout na tyto dokumenty – zpráva představenstva o činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2021 a roční účetní závěrka za rok 2021 s návrhem na rozdělení zisku, zpráva dozorčí rady k roční účetní závěrce za rok 2021 a řádná účetní závěrka za rok 2021.

 

V Odrách dne 25.4.2022

___________________________ Ing. Čestmír Tomáš

předseda představenstva